Politica de confidențialitate a Deutsche Telekom Services Europe România

Dispoziții generale

Deutsche Telekom Services Europe România S.R.L. („Deutsche Telekom„) acordă o mare importanță protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă informăm întotdeauna despre datele cu caracter personal pe care le colectăm, despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate și despre modul în care puteți influența procesul.

Această Politică de confidențialitate („Politică„), împreună cu termenii și condițiile de utilizare a site-ului nostru, politica cookie-urilor și orice alte documente la care se face referire în cadrul acestora, stabilesc tipurile de informații cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care colectăm și procesăm aceste informații, persoanele cărora le putem divulga aceste informații cu privire la serviciile pe care le furnizăm și/sau la relația stabilită cu clienții și/sau partenerii și la anumite drepturi și opțiuni pe care le aveți în acest sens.

Unde pot găsi informațiile importante pentru mine?

Aceste informații privind confidențialitatea datelor oferă o imagine de ansamblu asupra elementelor care se aplică pentru prelucrarea de către Deutsche Telekom a datelor dumneavoastră în acest portal web.

Informații suplimentare, inclusiv informații privind protecția datelor pentru anumite produse specifice, sunt disponibile la Deutsche Telekom Data Protection Policy și Deutsche Telekom Privacy Policy.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor? Pe cine trebuie să contactez dacă am întrebări privind confidențialitatea datelor în cadrul Deutsche Telekom?

În sensul legislației în vigoare aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal (în special, Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 „Global Data Protection Regulation” („GDPR“), datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., care acționează în calitate de operator de date. În cazul în care aveți orice întrebări, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă:

Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L.

Splaiul Independenței, nr. 319 G, Sema Parc, Atrium House, etajul 2, București, sector 6, România

E-mail: Ask.Me@telekom.com

Ce drepturi am?

Aveți următoarele drepturi:

a) De a solicita informații privind categoriile de date cu caracter personal în cauză, scopul prelucrării, destinatarii datelor, perioada de stocare preconizată (art. 15 GDPR);

b) De a solicita rectificarea sau completarea informațiilor incorecte sau incomplete (art. 16 GDPR);

c) De a vă retrage consimțământul în orice moment cu efect pentru viitor (art. 7 (3) GDPR);

d) De a vă opune prelucrării datelor pe temei de interese legitime, din motive legate de situația dumneavoastră particulară (art. 21 (1) GDPR);

e) De a solicita ștergerea datelor în anumite cazuri conform art. 17 GDPR – mai ales dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau au fost prelucrate în mod ilegal sau dacă vă retrageți consimțământul în conformitate cu litera (c) de mai sus sau dacă vă opuneți în conformitate cu litera (d) de mai sus;

f) De a solicita, în anumite circumstanțe, restricționarea datelor în cazul în care ștergerea nu este posibilă sau obligația de ștergere este contestată (art. 18 GDPR);

g) La portabilitatea datelor, adică puteți primi datele referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, cum ar fi CSV și, dacă este necesar, puteți cere transmiterea datelor altor operatori (art. 20 GDPR);

h) De a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în ceea ce privește prelucrarea datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Cui transmite Deutsche Telekom datele mele?

Persoanelor împuternicite de operator, mai exact societățile care se angajează să prelucreze date în cadrul domeniului de aplicare definit legal, în conformitate cu art. 28 GDPR (furnizori de servicii, intermediari). În acest caz, Deutsche Telekom este, de asemenea, responsabilă pentru protejarea datelor dumneavoastră. Contractăm companii în special din următoarele domenii: IT, vânzări, marketing, finanțe, consultanță, servicii pentru clienți, resurse umane, logistică, tipărire.

Partenerilor cu care cooperăm care, pe propria lor răspundere, prestează servicii pentru dumneavoastră sau în legătură cu contractul dumneavoastră încheiat cu Deutsche Telekom. Acesta este cazul dacă contractați cu noi servicii de la acești parteneri sau dacă vă dați acordul pentru cooptarea partenerului sau dacă cooptăm partenerul în baza permisiunii legale.

Ca urmare a unei obligații legale: în anumite cazuri, suntem obligați prin lege să transferăm anumite date către autoritatea de stat solicitantă.

Unde sunt prelucrate datele mele?

În general, datele dumneavoastră sunt prelucrate în România și în alte țări europene.

Dacă datele dumneavoastră sunt, de asemenea, prelucrate în țări din afara Uniunii Europene (și anume în țări terțe), în mod excepțional, acest lucru se realizează numai dacă v-ați dat în mod explicit consimțământul sau dacă este necesar pentru a vă putea oferi servicii sau dacă este prevăzut de lege (art. 49 GDPR). În plus, datele dumneavoastră sunt prelucrate numai în țări terțe dacă se asigură un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, decizia adecvată a Comisiei Europene sau garanții adecvate, a se vedea punctul 44 și următoarele din GDPR).

Ce date sunt înregistrate, cum sunt folosite și cât timp sunt stocate?

a) Date de identificare și de contact, inclusiv numele și prenumele dumneavoastră, numărul de telefon, adresa de e-mail și mesajul trimis atunci când ne contactați pe website;

b) Imagini video și alte date referitoare la detaliile vizitelor dumneavoastră în incinta noastră;

c) Informații din curriculum vitae: putem colecta, păstra și utiliza datele dumneavoastră de contact și alte informații cuprinse în aplicația dumneavoastră de angajare, în curriculum vitae și în scrisoarea de intenție, precum și în orice referințe furnizate sau obținute în scopul procesării aplicației și pentru scopurile generale ale recrutării și selecției.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv pentru a satisface orice cerințe legale sau de raportare și, în cazul în care Deutsche Telekom are obligația de a iniția sau de a se apăra împotriva acțiunilor în justiție, până la sfârșitul perioadei de păstrare relevante sau până la soluționarea litigiilor în cauză.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, avem în vedere cantitatea, tipul și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace, precum și cerințele legale aplicabile.

Dacă doriți să aflați mai multe despre perioadele specifice de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal stabilite în politica noastră de păstrare, ne puteți contacta la adresa menționată mai sus.

La expirarea perioadei de păstrare aplicabilă, vom distruge în siguranță datele dumneavostră cu caracter personal, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Cum vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal?

Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal numai în următoarele scopuri:

a) pentru a vă răspunde la solicitare și a vă furniza informațiile cerute;

b) pentru a ține evidența răspunsurilor pe care vi le-am trimis;

c) pentru a gestiona accesul în spațiile noastre și în scopuri de securitate, când vizitați birourile noastre;

d) pentru a procesa aplicațiile de angajare sau internship;

e) pentru orice alte scopuri aferente și/sau conexe oricăror dintre scopurile de mai sus sau în alte scopuri pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost furnizate.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu oricare dintre scopurile menționate mai sus, pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele temeiuri juridice:

a) pentru că este necesar pentru a vă îndeplini instrucțiunile sau pentru a răspunde cererii dumneavoastră;

b) pentru a ne conforma obligațiilor legale, precum și a ține evidența proceselor noastre de conformitate;

c) fiindcă interesele noastre legitime, sau cele ale unui terț destinatar al datelor dumneavoastră cu caracter personal, fac prelucrarea necesară, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră să nu prevaleze acestor interese;

d) deoarece ne-ați dat în mod expres consimțământul de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest mod.

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a lua decizii automate care afectează sau creează profiluri altfel decât se descrie mai sus.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Deutsche Telekom menține măsuri rezonabile de securitate fizice, tehnice și organizatorice (inclusiv controlul accesului, cerințele de parolă puternică și criptarea datelor, după caz) și alte măsuri de securitate a rețelei (de exemplu, firewall-uri, evidențe de acces și protecție împotriva malware-ului și a virușilor) pentru a vă proteja datele împotriva furtului, pierderii accidentale, modificării, accesului neautorizat, utilizării, divulgării sau copierii, distrugerii accidentale sau ilegale, în conformitate cu legislația aplicabilă. Deutsche Telekom este, de asemenea, implicată în monitorizarea CCTV a unităților sale și monitorizarea utilizării sistemelor de informații și a bunurilor Deutsche Telekom, în conformitate cu legea aplicabilă.

Deutsche Telekom va păstra informațiile dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, în conformitate cu legea și/sau, după caz, în cazul unei plângeri legale. Informații mai detaliate despre practicile de păstrare și de distrugere a evidențelor ale Deutsche Telekom puteți obține la adresa de contact menționată mai sus.

Modificări ale Politicii noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modifica această Politică periodic, pentru a reflecta orice modificare a modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau modificarea prevederilor legale. Orice modificări pe care le putem face în viitor în cadrul Politicii noastre vor fi afișate pe această pagină. Reveniți frecvent pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale Politicii noastre de confidențialitate.

Ultima actualizare noiembrie 2018